Renteswap beeindigd? Let op: 30 september 2017 nadert

Klanten waarvan het rentederivaat voor 1 april 2011 is beeindigd moeten opletten voor de termijn van 30 september 2017. Indien de klant de renteswap ná 1 januari 2005 heeft afgesloten terwijl deze renteswap een oorspronkelijke looptijd had van ná 1 april 2011 dan zal deze zich zelf moeten melden bij de bank als hij wil dat zijn rentederivaat in het Herstelkader rentederivaten wordt meegenomen. In sommige gevallen kan een aanmelding echter nadelig zijn. Lees ook de column: Boerenbusiness: http://www.boerenbusiness.nl/bloggers/marianne-adema/blog/10875913/rentederivaat-beeindigd-let-op-30-september-nadert

 

Uitkomst nieuw herstelkader renteswaps bekend!

Datum: 7 juli 2016

Minister Dijsselbloem heeft in het voorjaar een commissie van drie deskundigen opdracht gegeven om een herstelkader voor renteswaps te maken. Hiermee zou een einde moeten komen aan een jarenlang slepend probleemdossier. 

Vandaag heeft de commissie, bestaande uit de heren mr. R.J. Schimmelpenninck, mr. B.F.M. Knüppe en prof. dr. T.P. Kocken, hun rapport aangeboden aan de minister. ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot en ook Rabobank hebben aangegeven met de inhoud in te stemmen. Alleen Deutsche Bank beraadt zich nog.

In de voorbereidingsfase heeft de commissie gesprekken gevoerd met diverse belangenorganisaties, waaronder de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (voorzitter H. Wiegersma), en haar juridisch adviseur in deze, advocate mr. M.H. Adema MFP, ook namens de Stichting Meldpunt Klachten Banken (http://www.stichtingmeldpuntdb.nl). 

Voor veel NMV-leden die renteswaps hadden of hebben zal het herstelkader naar verwachting tot een acceptabele uitkomst leiden. 

Samengevat omvat het herstelkader een herstel dat zal worden uitgevoerd in een viertal stappen.
Stap 1. Complexe varianten van rentederivaten (zoals de zero-cost knock-in collar, supercollar, extendable swaps) worden gecorrigeerd. 

Stap 2. Alle technische onvolkomenheden (zoals mismatches en overhedges) van rentederivaten worden hersteld waarbij de renteswap weer in overeenstemming wordt gebracht met de onderliggende financiering.

Stap 3. Aan klanten met renteswaps en/of rentecollars wordt een coulance-uitkering door de bank betaald (gemaximeerd tot EUR. 100.000)

Stap 4. Opslagverhogingen op geswapte leningen worden terugbetaald.

Van belang is dat banken klanten met renteswaps die liepen in de periode tussen 01-4-2011 en 01-04-2014 actief zullen beoordelen. Klanten die renteswaps hadden die na 01-01-2005 zijn afgesloten en die voor 1 april 2011 vroegtijdig zijn beëindigd moeten bij de bank worden aangemeld. Klanten zullen zich daarbij tijdig moeten melden bij de bank. De swapdossiers van kwetsbare groepen (mkb’ers onder bijzonder beheer) zullen met voorrang worden behandeld. 

Het herstelkader kan ook voor klachten die reeds zijn afgehandeld (via een vaststellingsovereenkomst of bindende uitspraak) nog tot een aanvullende compensatie leiden. In deze situatie zullen eerder uitgekeerde bedragen worden verrekend. Verder hebben klanten die voor 1 maart 2016 een advocaat of financieel-technisch adviseur in de arm hebben genomen de mogelijkheid om hun uiteindelijke kosten tot max. EUR. 10.000 vergoed te krijgen. 

Uitgangspunt met het herstelkader zal zijn dat eindelijk een einde komt aan het langslepende renteswapdossier. Als een klant gebruik wil maken van de uitkomst van het herstelkader dan zal wel “finale kwijting” een voorwaarde zijn. Ofwel, bij acceptatie zal de klant het swapgeschil definitief als beëindigd moeten beschouwen. Klanten die van mening zijn dat het herstelkader onvoldoende aan hun schade tegemoet komt kunnen, onder afwijzing van de herstelregeling, alsnog de gang naar de rechter of Kifid maken

----------------------------------------------

Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank wijzigt naam in Stichting Meldpunt Klachten Banken i.v.m. uitbreiding activiteiten.

 

Stichting meldpunt klachten Deutsche Bank ook voor gedupeerden renteswaps van Deutsche Bank of andere banken (bijv. ABN, ING, Rabobank)

Meldpunt gedupeerden van renteswaps: Stichting breidt activiteiten uit.

Klik hier voor de link.

 

Zie ook de actualiteiten onder ¨Renteswaps ¨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dijsselbloem helpt eindelijk swap gedupeerden verder via Kifid

 

Gisteren heeft Minister Dijsselbloem een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij zijn toezegging om in te gaan op de problemen van swaps bij MKB, is nagekomen. Deze brief kunt u vinden op: LINK.

Kort gezegd komt het er op neer dat de banken dringend worden verzocht om fouten die bij de advisering van swaps zijn gemaakt, te herstellen. Dijsselbloem heeft aangegeven dat als klant en bank er in gezamenlijk overleg niet uitkomen, klanten terecht zullen kunnen bij een specifiek loket van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“Kifid”). De AFM geeft in dezelfde brief duidelijke richtlijnen hoe banken over moeten gaan tot het oplossen van de swap geschillen.

De Stichting Meldpunt Klachten Banken (www.stichtingmeldpuntdb.nl), welke is voortgekomen uit een initiatief van de agrarische vakbonden (NMV, NAV, NPV en NVV) is tevreden met de voorgestelde oplossing aangezien deze overeenkomt met de suggesties welke het bestuur in het voorjaar bij de AFM en bij de Tweede Kamer hebben gedaan.

Onder het motto “een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken” valt te verwachten dat de banken alsnog met de klanten zullen overleggen om tot een oplossing te komen. Hierbij zullen banken wellicht met een kleine vergoeding of korting de zaak proberen af te handelen. De wijze waarop de swap destijds tot stand is gekomen zou voor de klant aanleiding moeten zijn om niet opnieuw dezelfde fout te maken en zich hierbij goed te laten adviseren over de mogelijkheden. Verder zal het van belang zijn om te bepalen hoe een juist advies er destijds uit had moeten zien en wat de geldelijke gevolgen zijn geweest van de onjuiste advisering. De swap gedupeerden kunnen via de Stichting informatie en kennis bundelen zodat zij weten hoe te handelen richting de banken. De Stichting zal ook afspraken maken met de nodige experts om een onderbouwde berekening van de gevolgen van de advisering te verkrijgen. Voor vragen kunt u mailen naar: info@stichtingmeldpuntdb.nlDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar de juridische adviseur van de Stichting, mr. Adema marianne@adema-advocatuur.nlDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   (06-10355705).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klachten over renteswaps van Deutsche Bank of andere banken (bijv. ABN, Rabo of ING)? Let op!


De Stichting zet zich ook in voor gedupeerden van renteswaps. Het maakt niet uit of u een renteswap heeft afgesloten bij Deutsche Bank of een andere bank (ING, ABN, RABO, e.d.). Als u een renteswap heeft afgesloten waarbij u ontevreden bent over de gang van zaken dan kunt u dit melden via: MELDPUNTFORMULIER RENTESWAPS.

De Stichting heeft onlangs een informatieve vergadering gehouden voor gedupeerden van renteswaps. Zie voor een verslag onder BIJEENKOMSTEN.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank en voor klachten renteswaps bespreekt stand van zaken

Onlangs heeft de Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank, welke voort is gekomen uit een initiatief van de agrarische vakbonden (NMV, NAV, NPV en NVV) haar activiteiten uitgebreid. Het meldpunt staat sinds begin april van dit jaar ook open voor gedupeerden van renteswaps (dus ook gedupeerden van renteswaps van Rabobank, ABN Amro, etc.).


Gesprek met AFM

Op donderdag 17 april 2014 heeft er, op uitnodiging van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) een gesprek plaatsgevonden tussen enkele medewerkers van de AFM en het bestuur van de Stichting Meldpunt Klachten Deutsche bank. De AFM wilde inzicht in de stand van zaken van de gedupeerden Deutsche Bank alsook over de soort klachten welke over renteswaps van andere banken zijn binnengekomen.

Er is door de Stichting voor de gedupeerden Deutsche Bank aandacht gevraagd voor de positie van ondernemers die een aflossingsregeling hebben moeten accepteren omdat ze bij een andere bank vaak niet eens tot een gesprek konden komen. Geen investeringen meer, geen modernisering en als het acceptatiebeleid van de andere banken niet verandert kunnen de deuren over een paar jaar feitelijk gewoon dicht.

Het bestuur van de Stichting heeft aangegeven dat Deutsche bank, nu de druk op deze bank wat is verminderd omdat de politiek haar aandacht weer naar andere zaken heeft verlegd, er niet voor terugdeinst op Poetin-achtige wijze met haar klanten om te gaan. Vooral klanten die met een renteswap “gebakken” zitten aan Deutsche Bank worden onder druk gezet om vooral geen actie of juridische bijstand te nemen. Ook lijkt Deutsche Bank geen moeite te hebben met het niet voldoen aan het wettelijke recht van klanten om de documenten te verstrekken waarop de swap is geadviseerd.

Verder zijn ook de problemen van “geswapten” besproken. Hierbij is de veelal bedroevende kwaliteit van de swapadviezen van de banken ter sprake gekomen en de wijze waarop deze klanten in het verleden de renteswap door hun bank opgedrongen hebben gekregen. Waarbij ook de torenhoge provisies die banken daarvoor hebben ontvangen, een rol kunnen hebben gespeeld.

AFM gaf aan dat zij niet de bevoegdheid heeft wat om in individuele gevallen in te kunnen grijpen. Alhoewel de woorden” Autoriteit” en” toezichthouder” anders doen vermoeden zijn de richtlijnen die zij van de overheid heeft gekregen blijkbaar niet zodanig dat de AFM even daadkrachtig kan optreden als bijvoorbeeld de Britse toezichthouder. Onlangs heeft de Britse toezichthouder FSA wél hard ingegrepen waarna de banken meer dan 3,5 miljard euro opzij moesten zetten om gedupeerden van renteswaps te compenseren. De Stichting is er een voorstander van dat dergelijke maatregelen ook door de AFM kunnen worden genomen en dat de geschillen laagdrempelig en vooral snel worden opgelost door middel van een onafhankelijke commissie. Een dergelijke commissie zou uiteraard rekening moeten houden met de tot nog toe gedane uitspraken van rechtbanken. Immers, inmiddels is wel duidelijk geworden dat veel is misgegaan in het verleden bij de advisering van renteswaps. Het is in een ieder zijn belang en zeker ook in het belang van de Nederlandse economie, dat deze problemen snel en adequaat worden opgelost. Een tweede langdradige woekerpolis-affaire is in niemands belang en zeker niet voor deze zo belangrijke sector.

Afgesproken is dat het bestuur van de Stichting een, uiteraard anonieme, bloemlezing zal sturen van de meldingen die bij het meldpunt zijn binnengekomen, zodat de AFM zich een beter beeld kan vormen van de klachten en de gevolgen die deze problematiek heeft op de MKB’ers en hun mogelijkheden hun onderneming te kunnen verbeteren en nieuwe investeringen te plegen.


Gesprek met Tweede Kamer leden

Na afloop van het gesprek met de AFM is het bestuur van de Stichting doorgereisd naar Den Haag om de Kamerfracties van VVD en CDA te informeren over dezelfde problematiek. Een kopie van de bloemlezing zal ook aan deze fracties worden gestuurd.


Op 4 juni a.s. zal er een vergadering in de Tweede Kamer plaatsvinden over de renteswap problemen van MKB’ers.

Een vergadering over de stand van zaken bij Deutsche Bank staat nog niet op de agenda. Wel heeft de vaste Kamercommissie van Financiën op dezelfde dag van het gesprek (17 april 2014) een schriftelijk verzoek aan Dijsselbloem gedaan om de Kamer te informeren over de actuele stand met betrekking tot de afbouw van het klantenbestand door Deutsche Bank.

Wellicht is dit een mooie gelegenheid om uw lokale politicus te benaderen en aandacht te vragen voor deze problematiek en hem/haar te herinneren aan de toezeggingen die ze, voorafgaande aan de vorige verkiezingen en die ze ongetwijfeld voorafgaand aan nieuwe verkiezingen weer zullen herhalen, over inzet en oog voor het MKB als motor van de economie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Column BoerenBusiness ¨geswapt of gefopt in afsluiten van rentederivaten¨

Klik hier voor de link


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Melders opzegging rekening courant - LET OP!


Onderwerp: Opzegging rekening courant / Deutsche BankGeachte heer, mevrouw,Via het meldpuntformulier van de Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank, heeft u ons gemeld dat ook u een opzegging rekening courant van de Deutsche Bank heeft ontvangen.

Een deel van de “gedupeerden” heeft via Fruytier Lawyers in Business bezwaar gemaakt tegen de eenzijdige opzegging, anderen hebben dit zelf of via hun accountant geregeld. Mocht u dit nog niet geregeld hebben dan adviseren wij u dringend dit alsnog en op korte termijn te doen.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de Deutsche Bank niet van plan is om haar beleid te wijzigen en verder gaat met de opzegging ook al heeft de klant aangegeven het krediet niet te kunnen missen en geen andere bank bereid heeft gevonden om de faciliteit over te nemen.

Ten aanzien van het juridisch vraagstuk of de bank wel of niet van haar opzeggingsbevoegdheid gebruik kan maken verwijs ik u naar bijgaande LINK.

Samengevat is in het algemeen een voldoende zwaarwegende grond nodig voor een opzegging. Veelal is dat het geval als een bedrijf zich niet aan de afspraken zoals zekerheden, rentebetalingen en aflossingen houdt en daar is de huidige rechtspraak ook grotendeels op gebaseerd. De situatie dat een bank massaal afscheid van klanten wil nemen enkel als gevolg van een beleidswijziging is voor zover bekend niet eerder vertoond.

Ervan uitgaande dat de Deutsche Bank, mede door de mededeling dat u niet in staat bent om uw kredietfaciliteit elders onder te brengen dan wel in te lossen, vooralsnog niet overgaat tot beëindiging van de kredietfaciliteit, zullen ze op grond van de eerdere toezeggingen mogelijk contact met u opnemen om met u een vorm van regeling te treffen. In de onderhandelingen hierover dient u er rekening mee te houden dat een eventuele regeling voor u ook daadwerkelijk en redelijkerwijs haalbaar moet zijn. Gezien het beleid van de Deutsche Bank lijkt het niet voor de hand te liggen dat men bereid is in een later stadium een eenmaal overeengekomen nieuwe regeling te versoepelen, terwijl ook niet verwacht mag worden dat het acceptatiebeleid van de andere banken binnenkort wordt verruimd. Actuele cijfers van het bedrijf kunnen in de onderhandelingen zeer nuttig zijn. Ook is van belang dat u kunt aantonen dat u niet bij een andere bank terecht kunt.

Aangezien voor velen van u het bestaan en de hoogte van het rekening courant krediet essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf adviseren wij u voorzichtig te zijn met het (te) snel akkoord gaan met een regeling. Wij adviseren u het voorstel door de Deutsche Bank op papier te laten zetten en in dat stadium geen toezeggingen te doen. Na ontvangst van het voorstel kunt u dan e.e.a. nog overleggen met bijvoorbeeld uw accountant of financieel adviseur en de consequenties van het voorstel voor uw bedrijfsvoering overwegen.

Mocht de Deutsche Bank in uw geval en/of bij andere “melders” niet tot een redelijke oplossing willen komen, dan kunnen wij in overleg met u alsnog tot een (collectieve) procedure besluiten. Vanzelfsprekend worden wij graag op de hoogte gehouden van de uitkomst van eventueel overleg met de Deutsche Bank.

Mocht u wensen om in deze onderhandelingen juridisch te worden bijgestaan, dan kunt u eveneens contact opnemen met mr. M.H. Adema MFP, Adema Advocatuur & Advies (www.adema-advocatuur.nl)Met vriendelijke groet,Harm Wiegersma, Derk Jan Berends, Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank,

en mr. Marianne Adema MFP, Adema Advocatuur & Advies (www.adema-advocatuur.nl)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actie tegen opzegging rekening courant door Deutsche Bank


Inmiddels is de Deutsche Bank begonnen met het versturen van brieven waarin de kredieten worden opgezegd en waarbij de bank een opzegtermijn van 6 maanden in acht neemt. Via deze LINK treft u een voorbeeld van deze brief aan.

Soms volgt er nog een telefoongesprek, maar in ieder geval ontvangt u daarna een brief waarin bevestigd wordt dat u als klant met de opzegging akkoord gaat.

Tenzij u al volledig en onvoorwaardelijk “rond” bent met een andere bank, raden wij aan om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Zonder protest kan e.e.a. als acceptatie worden uitgelegd waardoor u rechten verspeelt. Uw bezwaarbrief dient uiteraard juridisch juist te zijn. Hierbij kunt u eveneens de bank op voorhand aansprakelijk stellen voor alle schade die u als gevolg van deze opzegging lijdt.

Neem contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar, uw advocaat of anders met mr. Marianne Adema MFP van Adema Advocatuur & Advies (www.adema-advocatuur.nl).

Verder geldt ook hiervoor dat wij graag zien dat u het meldpuntformulier op onze site invult om de klachten goed te kunnen inventariseren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Tussenrapportage ‘Problemen met Deutsche Bank” van Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank-


Bij het “Meldpunt Deutsche Bank” van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, inmiddels overgegaan naar de Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank hebben zich de afgelopen tijd ca.120 klanten van de Deutsche Bank gemeld.

Inventarisatie van de problemen is lastig omdat geen bedrijf hetzelfde is en er veel bedrijfsspecifieke problemen spelen. De omvang van de bedrijven die een melding hebben gedaan variëert van éénmansbedrijf tot bedrijf met tientallen personeelsleden.

Ondanks de diversiteit kunnen er toch wel een aantal problemen die veel voorkomen worden gesignaleerd. Bedacht moet worden dat het meldingen zijn van klanten die de problemen zien aankomen dan wel direct met de gevolgen van de beleidswijziging zijn geconfronteerd. Voorzover bekend is de Deutsche Bank de afgelopen week begonnen met het daadwerkelijk opzeggen van kredieten dus vele klanten van de Deutsche Bank zullen de komende tijd pas met de feiten worden geconfronteerd.

Uit de ontvangen meldingen komt het volgende naar voren:

De bereikbaarheid van de Deutsche Bank ervaart men als slecht en de houding als stug en arrogant.

Van compensatie van notaris- en afsluitkosten wil de Deutsche Bank niet weten.

De kieskeurigheid van de andere banken en het ontbreken van voldoende concurrentie wordt als een belemmering gezien.

Recente toezeggingen over nieuwe leningen worden niet nagekomen, er worden eenvoudig geen nieuwe leningen verstrekt, wat de noodzaak of gevolg voor het bedrijf ook is.

Klanten die wel terecht kunnen bij een andere bank lopen vast op hoge boeterentes bij afkoop van de vastrentende leningen en renteruilovereenkomsten (swaps).

Ondanks toezeggingen over het expliciet rekening te zullen houden met onder andere gekoppelde rente-instrumenten blijkt dit niet in de praktijk. Ook al loopt er een renteruil-overeenkomst dan nog wil de Deutsche Bank een daaraan gekoppelde lening niet verlengen waardoor bedrijven met dubbele rentelasten (in rekening-courant en via de swap) worden geconfronteerd.

Voor sommige klanten biedt het “dubbel bankieren” een oplossing maar, tenzij de zekerheden voldoende splitsbaar zijn, worden zij geconfronteerd met hoge kosten van een bankgarantie die de Deutsche Bank eist en een toeslag die de Deutsche Bank daarvoor wil ontvangen.

Bijzonder is verder dat de Deutsche Bank klanten niet informeert over het einde van de looptijd van de (hypothecaire) lening. Geen informatie, volgens diverse melders wordt de lening op vervaldatum eenvoudig van de rekening-courant afgeboekt en de klant krijgt een briefje of hij het debetsaldo op de rekening-courant maar even wil aanzuiveren.

Ook valt op dat klanten erover klagen redelijk gemakkelijk naar “bijzonder beheer” te worden overgeboekt. Sommige klanten zijn alsdan verplicht frequent rapportages op te sturen waarop vervolgens nauwelijks of geen als zinvol ervaren terugkoppeling plaatvindt. Deze klanten krijgen wél een heffing vanwege dat bijzondere beheer opgelegd van doorgaans zo’n € 500 per maand hetgeen ook niet helpt uit de problemen te komen.

Opvallend is verder het aantal meldingen van binnenschippers. De jarenlange malaise in die sector eist blijkbaar haar tol. Er heerst breed de angst dat elke tegenslag het einde van het bedrijf zal betekenen nu de accountmanagers van de Deutsche Bank iedere kredietverhoging bij voorbaat uitsluiten.

amengevat menen wij te kunnen constateren dat enige coulance of serieus overleg in ieder geval niet uit de meldingen blijkt. Integendeel, volgens de melders is het keihard uitvoeren van de beleidswijziging, ongeacht de consequenties, het motto.

Het is triest te moeten constateren dat in een periode dat Nederland iedere economische impuls kan gebruiken, ondernemers gedwongen worden hun tijd en energie te besteden aan hun relatie met de bank in plaats van aan de markt. Tenzij het beleid van de Deutsche Bank en/of anderen alsnog wordt aangepast mag verwacht worden dat verscheidene bedrijven tussen wal en schip zullen vallen met alle gevolgen van dien.


12 juni 2013

Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Klachten Deutsche Bank --- HET VERVOLG ---

 


In mei 2013 heeft de Deutsche Bank op haar site een toelichting gegeven op haar nieuwe beleid en de gevolgen die dat heeft voor duizenden van haar klanten. Zie voor dit bericht de LINK.


Passende oplossing?

Onder het kopje “Zorgplicht” geeft de bank aan: “Ons doel is in gezamelijk overleg en met inachtneming van onze zorgplicht tot een passende oplossing te komen die aansluit bij de individuele feiten en omstandigheden van iedere klant”.
Tot nu toe zijn wij nog niet onder de indruk van die “passende oplossing”. Integendeel, in de praktijk zien wij vooral oplossingen die passend zijn voor de Deutsche Bank en niet voor de klant.

Verder geeft de Deutsche Bank aan dat lopende leningen met vaste looptijd niet door haar opgezegd zullen worden. Dat klopt, want dat kan ook niet; het zijn lopende overeenkomsten die niet eenzijdig opgezegd kunnen worden.


Breakfunding costs

Nieuw is het begrip “breakfunding costs” bij de berekening van de boeterente. Volgens de bank worden daaronder verstaan de kosten de bank werkelijk maakt voor het voortijdig afbreken en waarbij de gederfde toekomstige inkomsten (“commerciële marge”) niet worden berekend.

Deze invulling van de boeterente is in ieder geval beter dan de regeling die in uw overeenkomst vermeld staat. Dat is ook logisch omdat uw kontrakt er immers van uitging dat het initiatief bij de klant zou liggen en niet bij de bank.
De rente die de bank u normaliter in rekening brengt bestaat uit 3 componenten: de rentelasten van de bank, het debiteurenrisico (faillissement, wanbetaling) en de beheerskosten (incasso, beheer) van de bank.

Als de bank op haar initiatief afscheid neemt van een klant heeft zij geen debiteurenrisico of beheerskosten meer zodat dat deel uit de totale rente verwijderd kan worden. Wat resteert zijn de feitelijke rentekosten die een bank moet maken voor het verstrekken van een lening. Om voor de rentekosten van een 5-jarige lening alleen te zien naar de rente op 5-jarige staatslening is te kort door de bocht. De bank haalt het geld voor leningen uit spaargelden, rekening-courant tegoeden, deposito’s etc en zet in principe “korte” tegoeden om in “lange” leningen. “Kort” kost immers minder dan dat “ lang” oplevert. De DNB houdt toezicht op die verhouding kort/lang.

Gezien het unieke van deze situatie en in het belang van de Nederlandse economie zou het voor de hand liggen dat Minister Dijsselbloem, op basis van een DNB rapport, met de Deutsche Bank afspraken maakt over een vast percentage van korting op de boeterente waarbij met de werkelijke fundingskosten en uiteraard het vervallen van het debiteurenrisico en beheerskosten rekening wordt gehouden.

Duidelijk is wel dat de klant niets te verwachten heeft van de eerdere toezegging dat “lage" boetes kwijtgescholden zullen worden. “Lage” boetes zijn (zie situatie 2) zo laag dat u daarvoor nog niet een bestelling bij de afhaalchinees kunt plaatsen.


Rentederivaten

Over swaps wordt in de toelichting vermeld dat er expliciet rekening gehouden zal worden met langere commitments en/of er rente-instrumenten gekoppeld zijn aan de financieringen.

Dit lijkt een tegemoetkoming maar is het natuurlijk niet; het is hun plicht met swaps rekening te houden. In de praktijk zien we trouwens dat de bank er geen probleem van maakt een lening die afgedekt is door een swap eenvoudig niet te verlengen en daarmee de klant opzadelt met dubbele rentelasten.


Problemen bij overstappen

Zoals ook al voorzien liggen de problemen niet bij klanten die met open armen door een andere bank worden ontvangen.
Problemen zijn zijn er wel voor bedrijven die wél voor een aanvullende of vervallen lening terecht kunnen bij een andere bank, maar niet voor het hele pakket in verband met hoge boetes en swaps.

Die bedrijven kunnen te krijgen maken met hoge kosten voor bankgaranties en kosten voor “dubbel” bankieren ingeval het onderpand onvoldoende splitsbaar is.
Klanten die voor aanvullingen of verlenging helemaal niet bij een andere bank terecht kunnen moeten extra op hun tellen passen.

Deutsche Bank heeft aangegeven in voorkomende gevallen de lening marktconform en tijdelijk te willen verstrekken of verlengen. Dit lijkt coulant maar, let op, hiermee gaat u eigenlijk al onvoorwaardelijk accoord met toekomstige beëindiging van de bankrelatie en verspeelt u rechten.

Bovendien is “langer de tijd heeft om een andere bank te zoeken” wel een wrange bepaling in een tijd dat zelfs De Nederlandse Bank (DNB) in een rapport aangeeft dat de banken hun acceptatienormen voor het MKB inmiddels hebben verscherpt en zij een verdere verscherping verwachten.


LET OP

Inmiddels is gebleken dat velen die de opzeggingsbrief van de Deutsche Bank hebben ontvangen telefonisch door de bank zijn benaderd en/of al met de bank in overleg zijn getreden.

U wordt aangeraden om nergens mee accoord te gaan tenzij u absoluut zeker bent dat u daarmee geen rechten verspeelt en voor 100% duidelijk is wat de gevolgen zijn. Wees ook alert op twijfelachtige bevestigingen van telefoongesprekken.

Copyright 2013 Home.